•  
  • Hakkımızda
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar & Servisler
  • En | Tr |
 

Yasal Koşullar

AYDINLATMA BEYANI


Hager Elektrik Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz..

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; işe alım süreci, istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmesel ilişkinin kurulması ve ifası veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işe alım süreci, iş sözleşmelerinin icrası ve/veya Şirket işlerinin gereken şekilde sevk ve icrası için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından çalışanlara, Şirket yetkililerine, Türkiye’deki ve/veya diğer ülkelerdeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca, bu verileriniz yurt içinde/yurtdışında bulunan serverlara/programlara/clouda aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, Hager Elektrik Tic. Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka Sitesi Kule 3 No:8 C/112 Ümraniye/ İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunabilir veya info@hager.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yasal Koşullar, Çerezler

Herhangi bir ortamda, sitedeki mevcut içerik ve sayfaların çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.
Bu sitedeki bilgiler, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Hager bu bilgilerin doğruluğunu
garanti etmez. Sitede bulunan bilgiler değiştirilebilir veya haber vermeden güncellenmiş olabilir.
Hager, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin sitesinde açıklanan ürünlerde ve / veya
hizmetlerde iyileştirmeler ve / veya değişiklikler yapabilir.
Hager, ürünlerinin fiziksel bir doğrulama için sağlanan sonuçlarında hata bulunmadığını garanti etmemektedir.
Hager sitenin sürekli erişilebilir halde olmasını garanti etmemektedir. Bu siteye erişim, sunucularının
bakımda olması durumunda geçici olarak askıya alınabilir. Hager, siteyi istediği zamanda herhangi bir ücret ödemeden kapatabilir.

Bu internet sitesi, veri indirme süresini veya erişimi etkileyebilir. Kullanıcılar siteye bağlanmak için
kullandıkları araçlardan kendileri sorumludur. Bilgisayar sisteminize yönelik olası saldırı girişimlerine
ve korsanlara karşı gerekli tüm önlemleri almak kullanıcıların sorumluluğundadır.
Hager yukarıda belirtilen hususlarda hiçbir şekilde sorumluluk sahibi değildir.
Hager, kendi sitesi aracılığıyla erişebileceğiniz diğer herhangi bir site için hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir. Hager, kendisine ait olmayan sitelerin içeriği üzerinde kontrol ve sorumluluk sahibi değildir.
İçerik içinde köprü bağlantılarının oluşturulması Hager’in izni olmaksızın yasaktır. Hager, köprü
bağlantılarının kurulmasını reddetme hakkını saklı tutmaktadır.
Hager kullanımını ve güvenliğini optimize etmek için bu siteye göz atarken karşılaşılan çerezler
bilgisayarınıza belgelerin yerleştirildiğini bildirir. Özellikle sitede oturum açıkken ve kimlik bilgilerine
ilişkin veri depolamak gerektiğinde açılan her bir oturum için zorunlu kaydı önlemektedir. Çerezler
bir yıldan fazla saklanmaz. Ayrıca tarayıcı ayarlarından çerezleri devre dışı bırakarak Hager sitesini
ziyaret edebilirsiniz; ancak bu durumda bazı site özellikleri mevcut olmayacaktır.
Sizinle ilgili tanıtıcı bilgiler bu site aracılığıyla toplanır. Kayıt için kimlik sorularının cevaplanması
gerekmektedir. Tüm bu bilgiler, sizi tanımlamak ve Hager ürünleri için isteklerinize yanıt vermek ve
gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için tasarlanmıştır. Bu bilgiler Hager Grubu'nda bulunan çeşitli
şirketler için de kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzeltme,değiştirme ve silme gibi erişim hakkına herkes sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi Kule/Blok:3 No:8C Kat :20 Ofis No:112 34771 İstanbul /Türkiye adresinden veya info@hager.com.tr' den e-posta yoluyla ulaşarak isteyen herkes bu hakkı kullanabilir.

Hager Grubu kişisel verilerinizin gizlilik altında tutulmasına özen göstermektedir. Bu site 6 Ocak 1978
78-17 kanununa uygun olarak Bilgisayar ve Özgürlükler (CNIL) Ulusal Komisyonu ile web siteleri içinde
uygulanan veri dosyaları ve özgürlüklerle ilgili otomatik işleme beyanında bulunmuştur.