•  
  • Hakkimizda
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar & Servisler
  • Referanslarımız
  • En | Tr |
  • Hager. Size en uygun ortak.
    İnsanların dünyamızdaki yaşamlarını daha güvenli, daha temiz ve daha eğlenceli hale getirmek için yarının elektrik dünyasını şekillendiren bir aile işletmesiyiz.
 

Yasal Koşullar

AYDINLATMA BEYANI


Hager Elektrik Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

• Kimlik (müşteri, tedarikçi, potansiyel müşteri, çalışan, çalışan adayı)
• İletişim (müşteri, tedarikçi, potansiyel müşteri, çalışan, çalışan adayı)
• Lokasyon (çalışan)
• Özlük (çalışan)
• Hukuki İşlem (müşteri, tedarikçi, çalışan)
• Müşteri İşlem (müşteri, potansiyel müşteri)
• Fiziksel Mekan Güvenliği (ziyaretçi)
• İşlem Güvenliği (ziyaretçi, çalışan)
• Risk Yönetimi (müşteri, tedarikçi, çalışan)
• Finans (müşteri, tedarikçi, çalışan)
• Mesleki Deneyim (çalışan, çalışan adayı)
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar (ziyaretçi, çalışan)
• Sağlık Bilgileri (çalışan)
• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (çalışan)

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; işe alım süreci, istihdamın sevk ve idaresi, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmesel ilişkinin kurulması ve ifası veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işe alım süreci, iş sözleşmelerinin icrası ve/veya Şirket işlerinin gereken şekilde sevk ve icrası için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından çalışanlara, Şirket yetkililerine, Türkiye’deki ve/veya diğer ülkelerdeki iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca, bu verileriniz yurt içinde/yurtdışında bulunan serverlara/programlara/clouda aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. İlaveten, kişisel verileriniz bina ve tesislerimizde kamera kayıtları ile de toplanabilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nda belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması veya açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

5. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, Hager Elektrik Tic. Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka Sitesi Kule 3 No:8 C/112 Ümraniye/ İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunabilir veya info@hager.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.